எதற்காக இந்த ஓட்டம்

இன்றைய சிந்தனை

எதற்காக இந்த ஓட்டம்

எல்லோரும் அதிவேகமாக ஓடுகிறார்கள்……
நவீனம் நடத்தும் பொருளாதாரப் பந்தயத்தில்….!!!!

ஓடுவதற்கு தடங்கலாக இருந்த சொந்த ஊர்களை உதறித் தள்ளி விட்டு…..
வேகமாக ஓடினார்கள்….!!!!!!

பந்தயம் கடினமாக இருந்த போது….
வேகத்தை மேலும் கூட்ட
தாய்மொழி தடையாக இருக்கவே அதையும் ஒதுக்கி வைத்து ஓடினார்கள்…..!!!!

பின்னர் தர்மசிந்தனைகள். கடமை . கண்ணியம் கூட சுமைகளாகிப் போயின…‌

அனைத்தையும் உதறித் தள்ளிவிட்டு ஓட்டத்தைத் தொடர்ந்தனர்…..!!!!!

உறவுகள் சுமையாக தொந்தரவாக அவர்களுக்குத் தோன்றின….

எனவே அவற்றையும் விட்டுத் தள்ளினார்கள்…
அல்லது வில(க்)கி ஓடினார்கள்….!!!!!

இந்த நவீன மனிதர்களுக்குப் பொருளாதார வசதி. புகழ் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை என்ற அடங்காத வெறி மட்டுமே எஞ்சி…..

உள்ளதால்….

பந்தயத்தில் வேக வேகமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்…..!!!¡!!!

இனி அவர்கள் வீசி எறிய எதுவுமில்லை…..

குடும்பங்கள் சிதறிக் கிடக்கின்றன……
மடிக்கணனித் திரை வழியாக பேரப்பிள்ளைகளைக் கொஞ்சும் பெறியவர்களை பெற்றெடுத்திருக்கிறார்கள் பந்தயத்தில் ஓடும் பிள்ளைகள்….!!!!!

பிறந்த குழந்தையின் பசிக்குப் பாலூட்டவும். குளிப்பாட்டவும் நேரம்
இல்லாத இளம் அம்மாக்களும் உருவாகி விட்டார்கள்….!!!!!

மனைவி வலியால் துடித்தாலும் அரவணைத்து மருந்து கொடுத்து அக்கறையும். பாசமும் காட்ட நேரம் இல்லாத …..
கணவர் களும் மலிந்து போனார்கள்….!!!!

என்றாலும் ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள்…..!!!!!

பல பெரியவர்களுக்குப் பிள்ளைகளைப் பார்க்காத ஏக்கத்தில் மாரடைப்பு வருகிறது….!!!!!
சிலருக்கு அவர்கள் படும்பாட்டை நினைத்தவாரே உயிர் பிரிகின்றது….!!!!!

மருத்துவச் செலவுக்கு அனுப்பும் பணம் கூட….
அவரவர் வங்கிக் கணக்குகளில் நிரம்பி வழிகின்றன….!!!!!

மருத்துவமனைகளுக்கு அழைத்துச் செல்லவும் முடிவதில்லை…..!!!!

எல்லோருடைய நேரத்தையும்….
நிறுவனங்களும். கேளிக்கைகளும் செல்போன்களும் விழுங்கி விட்டன….!!!!

நகரங்கள் விரிவடைய
மனித மாண்புகளும் வெகுவாகச் சுருங்கி விட்டது….!!!!!

மூன்று வயது நிரம்பாத குழந்தைகள் மழலைக் காப்பகங்களுக்கும் ப்ளே ஸ்கூல்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர்….!!

இவர்கள் ஓட்டத்திற்கு இந்தக் குழந்தைகளின் இயல்பான வளர்ச்சி கூட தடையாகத் தென்படுகின்றது…!!!!

தொடக்கத்தில் கூட்டுக்குடும்பங்கள் தனிக்குடும்பங்களாகின……
இப்போது தனிக்குடும்ப உறுப்பினர்களின் உறுப்பினர்கள் தனித்தனியாகப் பிரிந்து இயங்குகிறார்கள்…!!!!

இனி சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லையே….

மனித இனம் நிம்மதியற்ற பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்து ஓய்வின்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது…

இனி அதுவே நினைத்தாலும்….
நிறுத்த முடியுமா என்ன?….!!!

What is Sudharma?

What comes to you effortlessly, or with least effort or what you can do without effort or with least effort or in what activity you detach from time, space, self, and conscious – that is your Sudharma.

You enjoy every moment with your Sudharma, you dont need to achieve anything or reach goal to be happy. Spending time with your Sudharma will make you joyful – no achievement, or no goal or no target – just do or be with your Sudharma without any plan or scheme.

HTML to Drupal Theme Chennai India

If you have static html files ready and you want to integrate them with Drupal theme, then you are at the right place.  I provide Drupal theme service for a nominal price.

If you are a web designer, have your html5 files ready with Sliders, Carousal and etc. with lot of customization in home page  and you want to integrate them with Drupal to leverage CMS benefits, then you are at the right place.  I provide Drupal theme integration service.

What I do?

I covert your static home page into Drupal theme with granular control. 

If you have sliders in your home page, after integration with Drupal theme, you can add/modify/remove slider image and its contents from Drupal backend (Admin interface). If you have testimonial section, you can add, edit, and remove each customer feedback from admin panel that will reflect in home page automatically.

 I will provide granular control to (add/edit/delete) each piece of data in each section in home page from Admin page (except header and footer section). 

Each section of your home page will be converted to Drupal blocks, where you can hide or display any section of home page from Drupal admin. 

You can move up and down the home page sections/block from admin panel.  Move left or right if your design has side panels. You can reuse the blocks in inner pages if you want.

Once header and footer are configured, you can sail through your inner pages from Drupal backend.  You can create inner pages in Drupal admin, which follow the header and footer sections from Drupal theme automatically.

 I don’t provide granular control to inner pages; they are just pages which follow the style, look and feel of header.

In short, I provide custom front end/homepage and granular control of each section in your home page.

Responsive Site

If your static html files got implemented Responsive, Fluid design, then all will be integrated into Drupal theme without compromise.  The integrated Drupal theme/site will be responsive, fluid as per the design in static html files you provide. 

Simply what you design in html files will be made available to Drupal theme without compromise.  If you are a web designer you can understand what I say.  I don’t do anything more than what is available in your design.  I am not a web designer. I am only a Drupaler.

Menus

Your menus will be integrated into Drupal theme; you can manage them from Drupal Admin/Backend

Advantage

If you are familiar with Drupal Admin Interface, then it will be an added advantage for you. You can manage what I give to you after theme integration.

How much I charge.

I charge $99 without granular control of home page sections and $200 for granular control of home page sections.  This may increase or decrease depending upon the complexities of your design. I estimated this price based on a general website with header, footer, menus, sliders, carousal, 3 to 5 sections in home page, a contact form, and 4 to 5 inner pages.  

If you want to integrate blogs, search page, other custom module functionality’s UI into your theme, we can do it, but those will be estimated case to case basis based on complexity or work involved in those efforts.

You can make payment through PayPal. 

How do I work?

You have to give me your static html files and assets (images, js , css). Once we agreed on Price and Timeline, and you make upfront fee 50% of agreed price, I will start working in your website, and from time to time, I will provide updates to you.

 From minimum of 4 days to 7 days, I will complete integrating the static html to Drupal theme.  Once you are okay, you have to make remaining payment to me.

What is Drupal to me?

Drupal is bread and butter to me, I work with Drupal from version 4.x to latest version 8.x, 9.x+. I am able to work with any version of Drupal.

Other activities I do in Drupal are module customization and custom module development, theme customization, custom theme development, site building, full site implementation.  This is my packaged service.

Contact Me

To reach out to me, mail me directly at blogyain@yahoo.com

Cheat your Gene code

We have psychological or mind responses which was very useful for survival, when we were living as Hunters. Those responses or behavior were genetically programmed.

Then, we were farmers did agriculture, them we were industrialist and today we are somthing.

But those genetically programmed psychological responses still prevail in present days, but they are not needed now.

Our mind is genetically programmed to jealous, greed, fear, desire for survival.  They are survival instincts for the living style of past era.  Now they are not needed, but we still have them and follow them blindly.

We have to cheat our gene code to not to have jealous, greed, fear, desire in present day living style.

We have not given sufficient time to evolution to reprogram or upgrade mind as per present days.

We live in silicon civilization, but we have and follow the mental reflexes of stone age hunters, like ferociousness of lion in zoo and betta in bowel.

We have to cheat our gene code as far as mental instincts.